Artists

Abhijit Dutta Choudhury

Aditi Chakraborty

Amit Bhar

Debabrata Biswas

Anand Narain

Ananda Das

Anupam Pal

Anjani Reddy

Anuradha Date

Arup Lodh

Arjun Das

M Singh

Dhananjay Mukherjee

Ali Sabri Mondal

Atin Mitra

Debabrata Hazra

Surender Singh

Dnyaneshwar Dhavale

Sumantra Mukherjee

Deepak Mukherjee

Anjali Misra

Somnath Bothe

Seby Augustine

Rajat Subhra Bandopadhyay

Madhumita Bhattacharya

Soumen Saha

Sharmi Dey

Sanjib Pal

Swati Kale

R D Roy

Rajarshi Adhikary

Poonam Rana

Pradip Goswami

Nirmallyo Ghosh

Meenakshi Jha Banerjee

Umakant Kanade

Murali Nagapuzha

Sukanta Das

Ramesh Jhawar

Raju Sarkar

Bipul Roy

Subhashis Ghosh

Samiran Sarkar

Shirish Deshpande

Anita Mukherjee

Prasanta Acharjee

Pravin Pasare

Bhaskar Lahiri

Sunil Kale

Bahadur Singh

Sudipta Kundu

S Siva Balan

Anurag Mehta

Mousumi Pal Majumdar

Sujit Karmakar

Jaydeep Ghosh

Sandip Roy

Rishi Barua

Dipankar Chowdhury

Apurba Karati

S Tanushree Chakraborty

Animesh Nandi

Krishnendu Roy

Amit Dombhare

Anwar Chitrakar

Harinath Nambhakam