ARTISTS

PAINTINGS

Abhijit Dutta Choudhury
Aditi Chakraborty
Amit Bhar
Debabrata Biswas
Anand Narain
Ananda Das
Anupam Pal
Anjani Reddy
Anuradha Date
Arup Lodh
Arjun Das
M Singh
Dhananjay Mukherjee
Ali Sabri Mondal
Atin Mitra
Debabrata Hazra
Surender Singh
Dnyaneshwar Dhavale
Sumantra Mukherjee
Deepak Mukherjee
Anjali Misra
Somnath Bothe
Seby Augustine
Rajat Subhra Bandopadhyay
Madhumita Bhattacharya
Soumen Saha
Sharmi Dey
Sanjib Pal
Swati Kale
R D Roy
Rajarshi Adhikary
Poonam Rana
Pradip Goswami
Nirmallyo Ghosh
Meenakshi Jha Banerjee
Umakant Kanade
Murali Nagapuzha
Sukanta Das
Ramesh Jhawar
Raju Sarkar
Bipul Roy
Subhashis Ghosh
Samiran Sarkar
Shirish Deshpande
Anita Mukherjee
Prasanta Acharjee
Pravin Pasare
Bhaskar Lahiri
Sunil Kale
Bahadur Singh
Sudipta Kundu
S Siva Balan
Anurag Mehta
Mousumi Pal Majumdar
Sujit Karmakar
Jaydeep Ghosh
Sandip Roy
Rishi Barua
Dipankar Chowdhury
Apurba Karati
S Tanushree Chakraborty
Animesh Nandi

SCULPTURE

Krishnendu Roy

TRIBAL AND FOLK ART

Harinath Nambhakam
Amit Dombhare
Anwar Chitrakar