ARTISTS

PAINTINGS

Abhijit Dutta Choudhury
Aditi Chakraborty
Amit Bhar
Debabrata Biswas
Anand Narain
Ananda Das
Anupam Pal
Anjani Reddy
Tamojit Bhattacharya
Anuradha Date
Arup Lodh
Arjun Das
Dhananjay Mukherjee
Ali Sabri Mondal
Atin Mitra
Debabrata Hazra
Surender Singh
M Singh
Sumantra Mukherjee
Deepak Mukherjee
Anjali Misra
Somnath Bothe
Sebi Augustian
Dnyaneshwar Dhavale
Madhumita Bhattacharya
Soumen Saha
Sharmi Dey
Sanjib Pal
Swati Kale
Rajat Subhra Bandopadhyay
Rajarshi Adhikary
Poonam Rana
Pradip Goswami
Nirmallyo Ghosh
Meenakshi Jha Banerjee
R D Roy
Murali Nagapuzha
Sukanta Das
Ramesh Jhawar
Raju Sarkar
Bipul Roy
Umakant Kanade
Sudipta Kundu
S Siva Balan
Anurag Mehta
Atanu Rakshit
Bhaskar Lahiri
Uttam Manna
Jaydeep Ghosh
Sandip Roy

PHOTOGRAPHY

Arnab Sinha

SCULPTURE

Krishnendu Roy

SKETCH

Debabrata Biswas
Subhashis Ghosh

TRIBAL AND FOLK ART

Harinath Nambhakam
Amit Dombhare